พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ