เจ้าหน้าที่ทำเนียบฯ ส่งร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 63 พร้อมเตรียมแจก ส.ส.-ส.ว.

ทำเนียบรัฐบาล เตรียมส่ง ร่าง พรบ. งบประมาณ 63 ถึงสภาแล้ว เตรียมแจก ส.ส.-ส.ว. รวม 750 ชุด

วันที่ (8 ต.ค.) ที่อาคารรัฐสภา เจ้าหน้าที่ได้ทยอยขนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับ ส. ส. – ส.ว. คนละ 1 ชุด รวม 750 ชุด โดยมี 2 ลัง ประกอบด้วย ร่าง พรบ. งบปี 2563 เอกสารสรุป และเอกสารรายละเอียดงบประมาณรายกระทรวง เพื่อให้สมาชิกได้ประชุมพิจารณา ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้

โดยในแต่ละลังจะมีรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของแต่ละกระทรวง และร่างสรุปโดยสังเขป รวบรวมให้กับสมาชิกสำหรับ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้วงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของ GDP ช่วยเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ประมาณการรายได้ 2,731,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของ GDP

ทั้งนี้ ยังตั้งเป็นงบขาดดุล 469,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของ GDP เป็นงบรายจ่ายประจำ 2,392,314.4 ล้านบาท เป็นรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง 62,709.5 ล้านบาท งบลงทุนอีก 655,805.7 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นงบสำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ อีก 89,170.4 ล้าน