นายกฯ แจงสภาจำเป็นต้องมี พ.ร.บ.โอนงบฯ ยันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อปชช.

พ.ร.บ.โอนงบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … โดยได้ชี้ถึงหลักการและเหตุผลในโอนจ่ายงบประมาณบางรายการตั้งไว้เป็นงบประมาณกลาง เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น วงเงิน 88,452 ล้านบาท ต่ปฏิเสธตอบคำถามกรณีที่สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คนในคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า จำเป็นต้องตราเป็น พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังมีปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย และในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นๆ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นโดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินภารกิจเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินจากงบกลางจำนวนเงิน 96,000 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 63 ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรร พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งไว้เป็นงบกลาง

ส่วน งบประมาณและรายการที่นำไปจัดทำร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่เบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 อาทิ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 หรือไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ คำนึงถึงการบริหารงบฯรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 63

นอกจากนี้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่นำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ จำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 39,893,111,100 บาท งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จำนวน 13,256,486,800 บาท และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ จำนวน 35,303,000,000 บาท

“หวังว่าสมาชิกทุกคนจะให้การสนับสนุน และรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อรัฐบาลจะได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

เราไม่ทิ้งกัน พม. โอนเงินเข้า 3 กลุ่มเปราะบาง วันที่ 10 ก.ค.นี้ รวม 13 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียม โอนเงินเข้า 3 กลุ่ม! วันที่ 10 ก.ค.นี้

สมคิด เผยต่างชาติยังเชื่อมั่นไทยไม่ย้ายถิ่นฐานลงทุน เหตุควบคุมโควิด-19 ได้ดี

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เผยต่างชาติยังเชื่อมั่นไทยไม่ย้ายถิ่นฐานลงทุน เหตุควบคุมโควิด-19 ได้ดี โยนถามหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรายงานตัวเลขผลกระทบช่วงโควิด-19

แรมโบ้ อัดลิ่วล้อนายใหญ่เพื่อไทย ทำลายความน่าเชื่อถือ หลัง บิ๊กตู่ เป็นที่ชื่นชมของคนไทยและชาวโลก

แรมโบ้ อัดลิ่วล้อนายใหญ่เพื่อไทยโจมตีนายกฯ-รัฐบาล ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือ หลัง บิ๊กตู่ เป็นที่ชื่นชมของคนไทยและชาวโลก

เคล็ดลับน่ารู้ สีของสมุนไพร พร้อมสรรพคุณรักษาสุขภาพ

หลายคนคงรู้กันอยู่ว่าแล้ว สมุนไพร มีประโยชน์ สามารถนำมาบำรุงร่างกาย หรือ แก้อาการเจ็บป่วยต่างๆ ตามตำรับยาแผนโบราณ สมุนไพร