นิด้าโพล ​ระบุ ประชาชนส่วนใหญ่ พร้อมแล้วในการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.

เลือกตั้งท้องถิ่น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ได้เวลาเลือกนายกอบจ.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก  (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

ทั้งนี้จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.47 ระบุว่า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ขณะที่ ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่   

สิ่งที่ประชาชนใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.50 ระบุว่า พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในการทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่น รองลงมา ร้อยละ 38.07 ระบุว่า พิจารณาจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของผู้สมัคร ร้อยละ 24.91   ระบุว่า พิจารณาจากประวัติพฤติกรรมส่วนบุคคล ร้อยละ 22.80 ระบุว่า พิจารณาจากคุณสมบัติประวัติส่วนบุคคล เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ  ร้อยละ 8.58 ระบุว่า พิจารณาจากพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด ร้อยละ 4.97 ระบุว่า พิจารณาจากชื่อเสียงของผู้สมัคร ร้อยละ 2.86 ระบุว่า พิจารณาว่าใครเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร และร้อยละ 2.63 ระบุว่า พิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร เช่น เป็นพ่อ-แม่ ลูก-หลาน ญาติพี่น้อง-เพื่อน

สำหรับที่มาของ นายก อบจ. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.23 ระบุว่า นายก อบจ. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 28.37 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.00 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดกลุ่มการเมือง และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ. ในเขตจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.77 ระบุว่า   อยากเปลี่ยนนายก อบจ. ขณะที่ ร้อยละ 43.19 ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. และร้อยละ 12.04 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 28.59 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 19.94 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 36.72 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.75 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.83 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.17 เป็นเพศหญิง 

ตัวอย่างร้อยละ 7.15 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.48 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.37 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.25 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 21.75 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.43 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.99 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.83 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.82 สถานภาพโสด ร้อยละ 74.12 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.38 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส 

ตัวอย่างร้อยละ 32.36 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.18 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.30จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.25 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.16 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุการศึกษา 

ตัวอย่างร้อยละ 9.10 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.92 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.30 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.91 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.16 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน      ร้อยละ 17.68 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.18 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุอาชีพ 

ตัวอย่างร้อยละ 16.33 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.73 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.08 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.37 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –40,000 บาท ร้อยละ 5.27 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.08 ไม่ระบุรายได้

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

เสื้อกันหนาวพร้อม!! อุตุฯพยากรณ์ 20-26 ต.ค.อากาศหนาว

สื้อกันหนาวพร้อม!! พยากรณ์สภาพอากาศในอีก 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

กลุ่มคนรักสถาบันฯ พร้อมรวมพลนัดชุมนุม ป้องสถาบันฯทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มคนพลังเงียบ ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของม็อบราษฎร ซึ่งได้กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องการ

บลิ้งค์ทุ่มสุดตัว! BlackPink ติด 1 ใน 8 เข้าชิงรายการ People’s Choice Awards

วง BlackPink มีชื่อเข้าชิงในรายการ People’s Choice Awards ซึ่งจะเป็นการโหวตที่ถือว่าเป็นครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นรายการประกาศรางวัลอเมริกัน

ร่วมปรบมือแสดงความยินดี! ไบร์ท-วิน นำทีม เพื่อนร่วมค่ายคว้ารางวัล

หลังจากเป็นกระแสดังเปรี้ยงปร้างกันอย่างต่อเนื่องกับคู่ขวัญ ไบร์ท-วิน เมื่อวันที่ผ่านมา ก็มีเรื่องให้แฟนคลับชื่นใจกันยกใหญ่

ก้อง สหรัถ นำทีม! ลดการก่อมลพิษ ในโครงการ Yes, We can! เริ่มที่คุณ”

การรวมตัวของกลุ่มองค์กรและผู้สนับสนุนที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดยก้อง สหรัถ และคุณจิ๋วปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต แห่งมูลนิธิคุณ โดยมีแนวร่วมหลักคือกลุ่มอ […]

เจ้าอาวาส อึ้ง! ปาฏิหาริย์ ไอ้ไข่ ยอดกฐินรวม 58 ล้าน

กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตแห่โพสต์ภาพ ยอดกฐิน วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ ทะลุ 58 ล้าน มากกว่าปีที่แล้ว 40 ล้าน