กทม.พร้อมรับน้ำเหนือหลาก น้ำทะเลหนุนริมสองฝั่งเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ติดตามและเฝ้าระวังปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.29A อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะไหลลงมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครออกสู่อ่าวไทย ซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าแนวคันป้องกันน้ำท่วม และปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบว่ามีน้ำล้นตลิ่งในจุดใด

ในส่วนการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสถานการณ์น้ำฝน น้ำเหนือหลาก และน้ำทะเลหนุนสูง โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์ เช่น อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำ ตรวจสอบความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วม การเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ การขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ และวัชพืชที่ขวางทางน้ำ การพร่องลดระดับน้ำแก้มลิงเตรียมพื้นที่รับน้ำ คูคลอง เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถจัดการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ

อ่านข่าว Bright Today