“กอ.รมน.” ถกประเด็กแก้ปัญหาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

6 มิ.ย.60 พล.อ.บุญชู เกิดโชค ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) มีหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมประชุม เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมศุลกากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , การรถไฟแห่งประเทศไทย, เขตพระนคร, บริษัท MBK จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยพัฒนอาเขต จำกัด ,บริษัท คลองถม พลาซ่า จำกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้หมดสิ้นไป โดยเฉพาะในย่านการค้าที่สำคัญ ได้แก่ ย่านการค้าบ้านหม้อ , ย่านการค้าคลองถม ,ศูนย์การค้ามาบุญครอง , ย่านการค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ , ตลาดนัดสวนจตุจักร และตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น โดยจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าภาพหลัก

สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและลดความเชื่อมั่นต่อสายตานานาประเทศแล้ว ยังมีโทษทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ อีกทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งได้อีกด้วย การกระทำความผิดซึ่งมีโทษทางอาญา เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และหากทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยในการปราบปรามการซื้อขายและจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปสิ้นไป