คนไร้บ้านในกรุงมีปัญหาจิตเวช-อันตรายต่อสังคม เร่งวางระบบดูแล

สสส.เผยคนไทย 3 หมื่นราย เป็นคนไร้บ้าน  30% ของคนไร้บ้านในเมืองหลวง มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง เป็นอันตรายต่อสังคม 50% เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข จับมือ 6 หน่วยงานภาครัฐ-ประชาสังคม จัดระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน แนะวิธีสังเกต “รุงรัง-ติดเหล้า-ตาขวาง-หวาดระแวง” แจ้ง 191 หรือ 1300 

ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ 6 หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนไร้บ้านทั่วประเทศ 30,000 คน โดยในกรุงเทพฯ มีคนไร้บ้าน 1,300 คน ซึ่งจากการสำรวจคนไร้บ้านใน กทม.พบว่า ร้อยละ 30 มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม ร้อยละ 50 เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน ขาดความสามารถในการดูแลตนเอง และการขาดความรู้ในเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาล ทำให้กลุ่มคนไร้บ้านที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ขาดโอกาสในการได้รับสวัสดิการในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลจากทางภาครัฐอย่างเหมาะสม สสส.จึงผลักดันประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ สสส.เพื่อทำการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่ กทม. ให้มีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการนำส่ง การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือบ้านพักชั่วคราว และการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดการบูรณาการความรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการฝึกอาชีพและการหางานให้กับผู้ป่วยจิตเวชอาการทุเลาที่เสร็จสิ้นการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม และเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย สสส.สนับสนุนโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยไร้บ้าน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ศึกษาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและดำเนินโครงการนำร่องร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 3 ระบบซึ่งได้แก่ ระบบนำเข้า ระบบรักษา และระบบจำหน่ายหรือส่งต่อ

“สำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไร้บ้านที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยการสังเกตง่ายๆ คือ แต่งกายไม่สะอาด ผมเผ้ารุงรัง มีกลิ่นเหล้าหรือสารเสพติด ตาขวางไม่เป็นมิตร พูดคนเดียวหรือถามตอบไม่ตรงเรื่อง และมีท่าทีหวาดระแวง โดยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เพื่อให้การช่วยเหลือตามระบบต่อไป ซึ่ง สสส.ยังสนับสนุนให้จัดทำคู่มือการนำส่งผู้ป่วยไร้บ้านที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตสำหรับตำรวจ คู่มือระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยไร้บ้านในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ด้วย”นางภรณีกล่าว

ด้าน ดร.นิฤมน รัตนะรัต ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดการโครงการวิจัย กล่าวว่า จากการวิจัยพบระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านมีปัญหาอุปสรรคหลายประการทำให้ขาดประสิทธิภาพการดำเนินการโดยเฉพาะการเชื่อมต่อของหน่วยงานต่าง สามารถสรุปขั้นตอนข้อเสนอที่ควรดำเนินการในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ 6 จุด คือ 1 ตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลคนไร้บ้านกลางทางโทรศัพท์ (Hot line หรือ call center) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 2 ตั้งศูนย์บริหารจัดการคนไร้บ้านกลาง (Case manager center) 3 ตั้งศูนย์ข้อมูลคนไร้บ้านกลาง (Data base center)

4 ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) หรือจัดทำแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐที่รักษาโรคทางกายกับโรงพยาบาลจิตเวชในประสานงานร่วมกันในการส่งตัวและการรับตัวผู้ป่วยไร้บ้านเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล 5 กำหนดให้มีการประชุมให้ความช่วยเหลือร่วมกัน (Case conference)  ระหว่างทีมสหวิชาชีพ และ 6 ให้มีการพัฒนาระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐในด้านงบประมาณ บุคลากรและองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสถานคุ้มครอง นอกจากนี้ ยังดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน” โครงการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากโครงการวิจัยแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 6 ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ มูลนิธิกระจกเงา

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

พุ่งไวดังจรวด ! ยอดซับแชแนลยูทูป เจนนี่ BLACKPINK เปิดมา 2 วัน พุ่งทะลุ 3 ล้าน

งานนี้ เจนนี่ BLACKPINK ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะตอนนี้ เธอขึ้นแท่นเป็นคนที่ทำยอดผู้ติดตามในยูทูปแชแนลของเธอแตก 1 ล้านซับได้ไวที่สุด

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ดื้อยา ปอดอักเสบเพิ่มขึ้น ยังไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจ

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ดื้อยา ปอดอักเสบเพิ่มขึ้น แพทย์ระบุเลื่อนแผนถอดเครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากเสมหะ วันที่ 18 ม.ค.

สิ้นสุดการรอคอย แก๊ปเปอร์ ชนะคดี ศาลตัดสิน ชลลดา ชดใช้หลักล้าน!!

สิ้นสุดการรอคอย แก๊ปเปอร์ ชนะคดี ศาลตัดสิน “ชลลดา ทรงลำเจียก” ชดใช้ค่าเสียหายหลักล้าน!! หลังเบี้ยวค่าผลิตซีรีส์ I AM YOUR KING 2

แผนการเด็ด! หลุยส์ สก๊อต – นุ่น รมิดา ลวงเซอร์ไพรส์พ่อ ยิ้มแก้มปริ

เป็นโมเม้นท์ที่ทำเอายิ้มแก้มปริไปตามๆกัน เมื่อลูกเขย อย่าง หลุยส์ สก๊อต พาภรรยาอย่าง นุ่น รมิดา ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อถึงชัยภูมิ

สุดอึ้ง! หญิงอยู่บ้านทั้งวัน โดนเพื่อนจามใส่ทำติด โควิด19

โควิด19 — จากกรณีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 445 เป็นหญิงชาวกรุงเทพ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ตามข้อมูลจากเฟซบุ๊ก

หล่อใจบุญ! เก้า จิรายุ ชวนเพื่อนทำความดี ร่วมบริจาคเลือดผ่าวิกฤติโควิด

นอกจากหน้าตาดีแล้ว เก้า จิรายุ ก็ได้มีการเชวนเหล่าเพื่อนจากวง BADBABOON ที่มี กลอง โดม บอม มาร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

เปิดแฟชั่นสะเทือนวงการ ! เจมส์ ธีรดนย์ ใส่เต็ม จนไม่ว่าใครเห็นก็ต้องร้องว้าว !

อยู่ในยุคที่ไม่ว่าใคร เพศอะไร ก็มีสิทธิ์ในการสนุกกับการแต่งกายได้อย่างเต็มที่กันแล้ว อย่างหนุ่ม เจมส์ ธีรดนย์ ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ขึ้น