ครม.อนุมัติให้นำกัญชามารักษาโรคได้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้นำกัญชามาทดลองรักษาทางการแพทย์ได้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ร่างพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.  มีสาระสำคัญให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกำหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชประเภท กัญชา เพื่อนำมารักษาทางการแพทย์

ก่อนหน้านี้  นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวถึงการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ในร่างกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ว่า ป.ป.ส. และกระทรวงสาธารณสุข มีการขออนุญาตที่จะผลิตหรือครอบครองกัญชา เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์หรือการวิจัยได้  สาระสำคัญในร่างประมวลกฎหมายฉบับนี้ เปิดช่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีอำนาจอนุญาตให้มีการผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือครอบครองกัญชาเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ส.ประกาศกำหนดเขตพื้นที่หรือพื้นที่ที่จะทดลองปลูกกัญชาในการทดลองผลิตและใช้ในทางการแพทย์ แต่ไม่อนุญาตปลูกเพื่อความบันเทิง หรือสันทนาการ และบุคคลทั่วไปไม่สามารถนำไปใช้เพื่อความบันเทิง เพราะอาจเกิดปัญหาตามมาได้ หากพบผู้ลักลอบปลูกกัญชาจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม คาดว่ากฎหมายเมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว จะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ และนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่สายพันธุ์ที่นำมาปลูก การเก็บเกี่ยวต้องมีการควบคุม ซึ่ง ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เข้าไปวางกลไกในการควบคุม เพื่อให้การได้รับอนุญาตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง