ตัดสินแล้ว ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมปี 61 ดีเดย์ประกาศผล – มอบรางวัล 11 ต.ค.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” (Digital News Excellence Awards 2018) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมตัดสินผลงานสิ่งเข้าประกวด เตรียมประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัล 11 ต.ค.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” (Digital News Excellence Awards 2018) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จัดให้มีการประกวดใน 8 ประเภทข่าว ได้แก่ 1. ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature) 2. ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์) 3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ) 4. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) 5. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) 6. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม (Children’s Rights News) สนับสนุนรางวัลโดยองค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) 7. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยยอดเยี่ยม (Science, Technology and Innovation in Thailand News) สนับสนุนรางวัลโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA หรือ สวทช.) และ 8. ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist) สนับสนุนรางวัลโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ล่าสุด มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้มีผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 97 ผลงาน มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยผลงานประเภทที่ส่งเข้าประกวดมากที่สุด ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม, รองลงมาเป็นประเภท ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม, และประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม ตามลำดับ ใน 8 ประเภทข่าว

ในปีนี้พิเศษสำหรับประเภทรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท
2. รางวัลชมเชย ประเภท ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท
3. รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล สำหรับประเภทข่าวที่ 2-8) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
4. รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล สำหรับประเภทข่าวที่ 2-8) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรางวัล หรือมีมติไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลในบางประเภท

สำหรับเกณฑ์การตัดสินข่าวที่ได้รับรางวัล 5 ข้อ ได้แก่

1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม
2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน

ในการตัดสินรางวัลประกวดข่าวครั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, นักสื่อสารมวลชนอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ กฎหมาย สิทธิเด็ก และนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยมีนายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ, กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด, คุณจักรพันธ์ วงศ์สลับสี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และที่ปรึกษาบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด, คุณสวิชย์ บำรุงสุข ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, กรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด, นางสาวณัฐฐา กีนะพันธ์ นักวิชาการจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการตัดสินได้มีมติเลือก ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ณ อาคารยูไนเต็ด ชั้น 15 สีลม

ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอเรียนเชิญพันธมิตรผู้สนับสนุน นักวิชาการด้านสื่อ สื่อสารมวลชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานประกาศผลและมอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แรมโบ้ อีสาน รับมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดง 17 จังหวัด ย้ำ!เลิกทะเลาะ-ขัดแย้ง หันมาหนุนรัฐบาล

วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 แรมโบ้ อีสาน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี รับมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดง

แชร์ว่อน คลิปครู โรงเรียนชายล้วนชื่อดัง ดึงกางเกงรั้งเป้า ลงโทษเด็ก ส่อลวนลามนักเรียน

ทวิตเตอร์นักเรียนเลว หรือ BadStident ได้เผย คลิปครู ในโรงเรียนเอกชนชายล้วนแห่งหนึ่ง ที่ลงโทษเด็ก นักเรียนด้วยการดึงกางเกงขึ้นมาให้รั้งเป้าหลายครั้ง

ความคืบหน้า รถไฟตกราง ที่พิษณุโลก สาเหตุยังไม่แน่ชัด

รถไฟตกราง คลิป ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุรถไฟขบวนที่ 201 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก เสียหลักตกรางขณะกำลังเข้าสถานีรถไฟบ้านใหม่ ต.วัดพริก จ.พิษณุโลก

เจอตัว “ฉาน ถาวร” ลูกทุบตีพ่อ อ้างเมา – กราบเท้าขอขมาแล้ว

เจ้าหน้าที่เจอตัวแล้ว “ฉาน ถาวร” ลูกทุบตีพ่อ อ้างเมาขอเงิน 60 บาทไปซื้อสุราพ่อไม่ให้ พร้อมกราบเท้าขอโทษ สัญญาไม่ทำอีก 11 ก.ค. 63

ตำรวจภูธรอุดรธานี ปราบปราม รถแข่ง ยึด-ทำลายท่อรถซิ่ง

รถแข่ง ที่บริเวณลานจอดรถหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจอุดรธานี แถลงข่าวการบดทำลายท่อไอเสีย