บาทหลวงคนแรก รับปริญญาโท พุทธศาตร์มหาบัณทิต มจร.

มจร.จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี2560 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานในพิธรประทานปริญญาบัตร ในการนี้ มีบาทหลวงจากศาสนาคริสต์ เป็นบาทหลวงองค์

สมเด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประทานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นทั้ง 4,657 รูป/คน เป็นบรรพชิต 2,801  รูป/คน  ฆราวาส 1,856   รูป/คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 3496 รูป/คน ปริญญาโท 834 รูป/คน และปริญญาเอก  329 รูป/คน

ในการนี้ เป็นที่น่าสังเกตุว่า มีบาทหลวงจากคริตศาสนา คือบาทหลวงแดเนียล มัซซา (Father Daniele Mazza) จากสภาคริตสจักรแห่งประเทศไทย  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาพระพุทธศาสนา ของวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ  มจร. โดยเป็นบาทหลวงคนแรกที่จบมหาวิทยาลัยสงฆ์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังได้มอบปริญญาสาขาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต กิตติมศักดิ์ ให้กับ สมเด็จพระวรกโฆทะ ธัมมสิทธิ ศรีปัญญานันทะ หรือ พระมหานายะกะ ฝ่ายอัสสคิริยะ สยามนิกาย ซึ่งเป็นนามที่ใช้เรียกตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของประเทศศรีลังกา

ขณะเดียวกันเป็นที่น่าสนใจคือ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสันติศึกษา อายุเพียง 20 ปี รวมอยู่ด้วยคือนายเอกรัฐ เดิมทำรัมย์  ซึ่งเดิมบวชเป็นสามเณรเรียนนักธรรมบาลีที่วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม จนสามารถสอบบาลีได้ประโยค 3 หรือป.ธ.3 จึงได้นำวุฒิ ป.ธ. 3 สมัคเรียนในระดับปริญญาตรีที่ มจร วิทยาเขตวัดไร่ขิง จ.นครปฐม จนสำเร็จการศึกษาด้วยอายุเพียง 18 ปี แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ขณะที่ยังเป็นสามเณร และได้ลาสิกขาแล้วศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา