มติ ครม. เพิ่ม5ส่วนงาน ปรับโครงสร้าง “กอ.รมน.” ใหม่ !!

ครม.มีมติ จัดโครงสร้าง กอ.รมน. ใหม่ เพิ่ม 5 ส่วนงาน ปรับปรุงอัตรากำลังพลใหม่ ลดอัตรากำลังช่วยราชการเหลือ 1,452 อัตรา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ได้มีมติอนุมัติการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และอำนาจหน้าที่ของส่วนงานของกอ.รมน. ตามที่ กอ.รมน.เสนอ และเห็นชอบในหลักการร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ กอ.รมน.เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอครม.ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนเรียบร้อยแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยอนุมัติกรอบอัตรากำลังช่วยราชการ รวมทั้งสิ้น 1,452 อัตรา และอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา โดยให้กอ.รมน.รับความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐไปพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย

โดยสาระสำคัญของร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2552 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. มีดังนี้

1.ปรับปรุงการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน จากเดิม 12 ส่วนงาน เป็น 17 ส่วนงาน โดยมีส่วนงานที่มีขึ้นมาใหม่ ได้แก่ สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สำนักงานเลขานุการ สำนักจเร ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง และศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง
2.ปรับปรุงอัตรากำลัง ประกอบด้วย อัตรากำลังช่วยราชการจากเดิม 1,578 อัตรา ลดลงเหลือ 1,452 อัตรา ส่วนอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา เป็นการบริหารจัดการภายใต้กรอบอัตรากำลังประจำที่มีอยู่เดิม และ
3.ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการอำนวยการของกอ.รมน. และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ได้รับการประสานและร้องขอ

อ่านข่าว Bright Today