วัดลี จ.พะเยา ค้นพบคัมภีร์โบราณจารด้วยทองคำอายุเก่าแก่กว่า 262 ปี

วัดลี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ค้นพบคัมภีร์โบราณอายุกว่า 262 ปี (จศ.117) ที่จารด้วยทองคำและจารด้วยเหล็ก ที่สวยงาม หลังคณะสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ทำการสำรวจ แล้วกว่า 1,600 ผูกต่อเรื่อง โดยทางวัดเตรียมจัดเป็นสถานที่ศึกษาด้านวัฒนธรรม ธรรมะ พิธีกรรมต่าง ๆ อาทิ ตากธรรม แห่ธรรม ตานธรรม ซึ่งจะเป็นงานประเพณีประจำปีของวัดต่อไป
พระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ผศ.จักแก้ว นามเมือง หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคัมภีร์โบราณอายุ 262 ปี (จศ.117) ชื่อธรรม”ศัพท์มหาพน” เป็นภาษาบาลี กล่าวถึงป่าหิมพานต์ในมหาชาติชาดก ซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลาน หรือปั๊บสาโบราณ ที่จารด้วยทองคำ เหลืองอร่ามงดงามอย่างยิ่งออกมาให้ดู หลังคณะสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ทำการสำรวจ ซึ่งหลังจากการสำรวจกว่า 1,600 ผูกต่อเรื่อง โดยเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือล้านนาทั้งหมด พบว่าคัมภีร์ใบลานและปั๊บสา (ทำจากกระดาษสา) โบราณของวัดลี ซึ่งมีเป็นจำนวนมากและมีอายุตั้งแต่ 100 กว่าปีขึ้นไปจนถึงหลายร้อยปี และบางส่วนจารด้วยเหล็กและจารด้วยทองคำ เหลืองอร่ามสวยงาม


ล่าสุด ผศ.จักแก้ว นามเมือง หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / รอง ผอ.สำนักงานวิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ทางคณะฯ ได้มีการสำรวจและค้นพบอีกว่า มีคัมภีร์โบราณอายุ 262 ปี (จศ.117) ชื่อธรรม”ศัพท์มหาพน” เป็นภาษาบาลี กล่าวถึงป่าหิมพานต์ในมหาชาติชาดก ชื่อธรรมมหาพน และพบ พระธรรมอายุ 252 ปี ชื่อธรรม ตวีฆนิกาย(จศ.1127) มี ถึง7 ผูก ซึ่งจากการสำรวจธรรมคัมภีร์ใบลานและปั๊บสาโบราณ ในวัดลีพบว่ามีจำนวนกว่า 1,600 ผูกต่อเรื่อง และยังไม่ได้สำรวจอีกกว่า 200-300 ผูกต่อเรื่อง ซึ่งคาดว่าคัมภีร์โบราณวัดลีจะมีไม่ต่ำกว่า 2,000 ผูกต่อเรื่อง นอกจากนั้น ยังพบปั๊บสาโบราณที่เขียนด้วยทองคำมีอายุกว่า 100 ปีอีกหลายเรื่อง ขณะที่ทางวัดลีได้เตรียมจัดเป็นสถานที่ศึกษาด้านวัฒนธรรม ธรรมะที่ใช้ในกิจของสงฆ์ พิธีกรรมต่าง ๆ อาทิ ตากธรรม แห่ธรรม ตานธรรม ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของวัดลีต่อไป