เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นเม็ดอัดเชื้อเพลิงชีวมวล ลดเผาป่าแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษวัชพืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและลดปัญหาหมอกควัน จากการเผาทำลายซังข้าวโพด ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้มีการณรงค์ให้เกษตรกรนำมาทำปุ๋ยหมักขึ้นที่ บ.ต่อเรือ ม.2 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรในเรื่องงดการเผา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน แต่ละปีที่ผ่านมา อ.แม่แจ่ม พบจุดฮอตสปอตจากการเผาป่ามากกว่า 300 จุด กระทั่งปี 2559 อ.แม่แจ่ม ได้คัดเลือกให้เป็นโมเดลในการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ส่งผลให้จุดฮอตสปอร์ตลดลงเหลือ 36 จุดเท่านั้น หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 93 ซึ่งปีนี้ อ.แม่แจ่ม จะดำเนินการลดการเผาอย่างเข้มงวดเช่นกัน
สำหรับ จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 1.8 ล้านไร่ มีเศษวัสดุจากการเกษตร กว่า 5.4 แสนตัน ขณะที่อำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 1.1 แสนไร่ ก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดประมาณ 9.5 หมื่นตันต่อปี ซึ่งเกษตรกรมักเผาทำลายหลังการเก็บเกี่ยว เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดหมอกควันแผ่ปกคลุม การนำซังข้าวโพดมาทำปุ๋ยหมักและนำมาเป็นเม็ดอัดชีวมวลทำเป็นเชื้อเพลิง จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมีบำรุงดิน และยังมีเชื้อเพลิงไปใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย