เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย! มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาสัญจรปี 60

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เห็นความสำคัญของเด็กไทยอนาคต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) ประจำปี 2560 จำนวน 53 สถาบัน 265 ทุน เป็นเงินมากกว่า 1 ล้าน 8 แสนบาท

29 ก.ย.60 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานน กรรมการและรองเลขาธิการ , คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและรองเหรัญญิก , คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมกับ มูลนิธิประสาทบุญสถาน มีคุณมนสินีย์ วัฒนกุลชัย ประธานฯ และคุณชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานที่ปรึกษาฯ ดร.สุชน ชามพูนท อดีตที่ปรึกษารฐมนตรีประจำสำนักนายก จ.พิษณุโลก ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา และทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) ประจำปี 2560 จำนวน 53 สถาบัน 265 ทุน เป็นเงิน 1,842,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีปลัดจังหวัดพิษณุโลก คุณเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก