เอกชนหวังรบ.กระตุ้นศก.-ขยายการส่งออก

“นิด้าโพล” ร่วมกับ“ส.อ.ท.”สำรวจความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่ ด้านเศรษฐกิจหวังรัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้น ขยายการส่งออกสู่กลุ่มตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่โดยสอบถามความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 273 ราย เกี่ยวกับความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2562

ด้านเศรษฐกิจในประเทศ พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังต่อรัฐบาล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.86 ระบุว่า เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รองลงมา ร้อยละ 58.61 ระบุว่า แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน เพิ่มรายได้ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ร้อยละ 43.22 ระบุว่า สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ

ด้านการส่งออก พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังต่อรัฐบาล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.45 ระบุว่า ขยายการส่งออกสู่กลุ่มตลาดใหม่ รักษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาดหลักและตลาดรอง รองลงมา ร้อยละ 44.32 ระบุว่า ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ร้อยละ 37.36 ระบุว่า เจรจาลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)

ด้านอุตสาหกรรม พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังต่อรัฐบาล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.07 ระบุว่า สร้างโอกาส สร้างตลาดให้กับสินค้าอุตสาหกรรมไทยมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รองลงมา ร้อยละ 47.62 ระบุว่า ยกระดับสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ร้อยละ 46.15 ระบุว่า สนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงงานวิจัยและสามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

ด้านเกษตรกรรม พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังต่อรัฐบาล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.97 ระบุว่า แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รองลงมา ร้อยละ 52.75 ระบุว่า มีแหล่งหรือตลาดที่แน่นอนในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

ด้านกฎหมาย พบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังต่อรัฐบาล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.63 ระบุว่า ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันยุคทันสมัยเพื่ออำนวยสะดวกและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ (Regulatory Guillotine) รองลงมา ร้อยละ 63.37 ระบุว่า การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

สำหรับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมอยากให้รัฐบาลเร่งผลักดันมากที่สุด พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.65 ระบุว่า อยากให้รัฐบาลทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้นผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) รองลงมา ร้อยละ 50.18 ระบุว่า ปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 42.49 ระบุว่า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมในภาคการเกษตร (Smart Agro)

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมอยากเห็นประเทศไทยเป็นมากที่สุด พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.61 ระบุว่า ประเทศสงบสุขและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 57.51 ระบุว่า การศึกษาที่มีคุณภาพ ร้อยละ 56.41 ระบุว่า ประเทศที่ปราศจากการคอร์รัปชัน/เส้นสาย/ระบบอุปถัมภ์ ร้อยละ 46.89 ระบุว่า ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ร้อยละ 42.12 ระบุว่า ประเทศกลับมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของอาเซียน

อ่านข่าว Bright Today