เสียงชาวประมงพื้นบ้านถึงผู้ว่า เสนอทางออก 5 ข้อ แก้ปัญหาพะยูนตาย

วันนี้ (23 ส.ค.) มูลนิธิอันดามัน Save Andaman Network Foundation ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก เรื่องปัญหาพะยูนตาย และมาตรการ 5 ข้อ แก้ปัญหาของชาวประมงพื้นบ้าน ระบุว่า….

“ #พะยูนไทยจะต้องสังเวยอีกกี่ตัว ?
เมื่อวานพบพะยูนตาย เป็นตัวที่17 ในรอบปีนี้
วันนี้..ทราบข่าวร้าย น้องยามีล..ได้จากเราไปอีกตัว
….เป็นข่าวที่สร้างความเสียใจ..ให้กับเราทุกคน….
แต่จะเป็นพะยูนตัวไหนๆก็มีค่าเท่ากันหมด
#เราหวังว่าคงถึงเวลาที่จะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังที่ต้นเหตุ
….เครือข่ายชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง…ไม่เคยนิ่งเฉย…เมื่อวันที่2สิงหาคมได้ยื่นข้อเสนอมาตรการอนุรักษ์พะยูนในทะเลตรัง ในที่ประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดตรัง …แต่ทุกอย่างกลับนิ่งเฉย…ไร้การปฏิบัติ …แล้วเราจะคาดหวังกลไกการทำงานจากภาครัฐได้อย่างไร?
…..วันนี้คงถึงเวลาที่เราต้องมีปฏิบัติการร่วมกันอย่างจริงจังสักที..

……เสียงของชาวประมงพื้นบ้านถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง‼️
…เพื่อให้การแก้ปัญหาการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและทำลายพันธุ์สัตว์น้ำและการใช้เครื่องมือทำการประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง ใคร่ขอเสนอมาตรการดังต่อไปนี้

๑)กติกาชุมชนภายใต้ข้อบัญญัติท้องถิ่นฯและข้อตกลงเหล่านี้ควรมีการพัฒนาให้เป็นประกาศจังหวัดตรัง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยการพัฒนากติกาชุมชนให้เป็นประกาศจังหวัดต้องมีการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของชาวประมงและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณจังหวัดเพื่อดำเนินการ
๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกลาดตระเวน เฝ้าระวังการลักลอบใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อพะยูน โดยให้รื้อฟื้นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสา (ฉก.) รักษาทะเล ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
๓) การใช้มาตรการทางปกครองเพื่อแก้ปัญหา ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครฯ ในการออกลาดตะเวนเฝ้าระวังทางทะเล นายอำเภอภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระดับอำเภอต้องกำชับกำนัน และผู้ใหญ่ ให้ทำการสำรวจประเภทเครื่องมือประมงในพื้นที่ของตนเองว่ามีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและที่เป็นอันตรายต่อพะยูน เช่นเบ็ดราไว อวนจมปลากระเบน หรือไม่ โดยต้องมีการทำรายงานประจำเดือนเสนอต่อที่ประชุม และหากพบว่ามีต้องกำหนดเป้าหมายในการลดและเลิกใช้โดยการขอความร่วมมือจากชุมชน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูนและสัตว์น้ำวัยอ่อนตามความเหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องเป็นมาตรการเชิงรณรงค์ ขอความร่วมมือ และชี้ให้เห็นว่าทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาทะเลเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร
๔)การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับอาสาสมัคร(ฉก.) โดยบูรณาการแผนการออกลาดตระเวนระหว่างใบไม้เขียวและสบทช.๑๐ สำหรับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเภตราขอความร่วมมือในการดูแลพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
๕)กำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดตรังว่าด้วยเรื่องพะยูนเพื่อการสนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและควรกำหนดให้มีการจัดงานณรงค์เนื่องใน “วันพะยูนโลก” ประจำปีเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์พะยูนและระบบนิเวศชายฝั่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
#เครือข่ายชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
#มูลนิธิอันดามัน

 

อ่านข่าว Bright Today