เปิดแถลงการณ์ฉบับพิเศษ “สมัชชาคนจน”

แถลงการณ์ สมัชชาคนจน ฉบับพิเศษ ลั่น พวกเราจึงขอประนามและขอไว้อาลัยในการปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากชุมนุมเรียกร้องแก้ไขปัญหาที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา 

22 ตุลาคม 2562 กลุ่ม สมัชชาคนจน Assembly of the Poor ได้ออกแถลงการณ์ฉบับพิเศษ “ขอไว้อาลัยการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” หลังจากชุมนุมเรียกร้องแก้ไขปัญหาที่ดิน และการสร้างเขื่อน ข้างกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา 

ด้วยสมัชชาคนจนได้ประกาศยืนหยัดในการปักหลักชุมนุม เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และมีกิจกรรมรณรงค์ในช่วงการเคลื่อนไหวให้มีการเจรจา“อย่างเสมอหน้า”กับรัฐบาล จนกว่าจะเกิดการเจรจาอย่างเสมอหน้ากับฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติ

นับแต่การชุมชนของพวกเราตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑๗ วัน โดยทางรัฐบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำข้อมูลในการเจรจาร่วมกับฝ่ายเลขานุการสมัชชาคนจน จากการทำงานดังกล่าวมีปัญหาข้อผิดพลาดที่สำคัญหลายประการ ดังนี้ คือ

– วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายสมัชชาคนจนทั่วประเทศได้ยื่นหนังสือกับทางรัฐบาลที่ศูนย์บริการประชาชน เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบว่าในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อขอเปิดการเจรจาอย่างเสมอหน้ากับรัฐบาล

– วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ทาง สปน. นัดประชุมเพื่อเอาข้อมูลของทั้งสองผ่านมาปรับให้ตรงกัน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

– วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นการปรับข้อมูลให้สอดคล้องตรงกัน เพื่อใช้ในการเจรจาในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่เป็นการประชุมเพื่อให้ยอมรับคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน และเป็นการเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมารับข้อเสนอของสมัชชาคนจน

– วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ พวกเราสมัชชาคนจนจาก ๓๕ กรณีปัญหาได้มารวมตัวกันที่ข้างกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ได้มีการยื่นหนังสือในการขอเจรจากับฝ่ายรัฐบาลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว พวกเราจะปักหลักชุมนุมจนกว่าการเจรจาแก้ไขปัญหาจะได้รับข้อยุติ

– วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่มีการเปิดการเจรจาใดๆกับรัฐบาล แต่ได้รับการประสานงานจาก สปน. ว่าได้ประสานตัวแทนส่วนราชการมาชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และพยายามเสนอให้พวกเรายอมรับคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน

– วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พวกเราจึงได้มีการเคลื่อนไหวกดดันให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ในการเจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี

– วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๒ มอบหมายให้นายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี โดยมีนัดหมายการเจรจา เวลา ๑๒.๓๐ น. ของวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

– วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน มีตัวแทนสมัชชาคนจนจาก ๓๕ กรณีปัญหาเข้าร่วมประชุม ผลการประชุม ประธาน ฯ มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสมัชชาคนจน เพื่อรับฟังข้อเสนอของทางสมัชชาคนจนและประสานกำหนดวันเวลาในการเจรจา

– วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เลขานุการสมัชชาคนจนกับเลขานุการ สปน. ร่วมกันกำหนดกรอบ/วัน/เวลา ในการเจรจารายละเอียดและข้อสรุปของแต่ปัญหา ทั้ง 5 กลุ่ม 35 กรณี แต่การแยกข้อมูลประเด็นปัญหากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสปน.ก็ยังมีข้อผิดพลาด ข้อมูลตกหล่น ไม่ได้ยึดข้อมูลตามข้อเสนอของเรา ซึ่งวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พวกเราต้องปรับแก้เอกสารใหม่อีกครั้ง

– วันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จากการที่พวกเราได้เคลื่อนไหวกดดัน เพื่อให้เกิดการเจรจาปัญหาความเดือดร้อนของพวกเรากับรัฐบาล จนกระทั่งเราได้เจรจาทางกับรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย ๑๐ กระทรวง แม้ผลการเจรจาจะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของพวกเราก็ตาม

– วันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีจะต้องเตรียมตัวชี้แจงกับสภาผู้แทนราษฎร์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทางฝ่ายเลขานุการของพวกเราและของฝ่ายรัฐบาล ได้ร่วมกันทำบันทึกผลการเจรจา เพื่อที่จะให้ทางสมัชชาคนจนและรัฐบาลได้ลงนามรับรองบันทึกการเจรจาร่วมกัน

– วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในที่ประชุมเจรจา ระหว่างการตรวจดูข้อมูลรายผลการเจรจาระหว่างผู้แทนฝ่ายสมัชชาคนจนกับผู้แทนแต่ละกระทรวง ปรากฏว่าตารางสรุปข้อมูลรายงานผลการเจรจาไม่ตรงกัน เมื่อทางผู้แทนสมัชชาคนจนทักท้วงว่ารายละเอียดรายงานผลการเจรจาของหน่วยงานราชการไม่ตามมีการเจรจาไว้ ทางหน่วยงานราชการจึงชี้แจงว่าได้รับการประสานงานจาก สปน.ให้รายงานผลการทำงาน ไม่ได้ให้รายงานผลการเจรจา

ทั้งนี้ในการประชุมเจรจาในแต่ละครั้งก็ไม่มีเอกสารประกอบการประชุมเจรจาใดๆ พวกเราต้องมีการทักท้วงขอเอกสารทุกครั้งถึงจะได้

หลังจากการเจรจาทาง สปน.ได้ประสานมายังพวกเราว่าได้มีการเสนอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วในการนำเสนอผลการเจรจาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่ทาง สปน.ไม่สามารถทำข้อมูลได้ทันในการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ และพวกเราได้มีข้อเรียกร้องให้มีมติในการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันทั้งสองฝ่าย แต่ทาง สปน.ไม่ยอมให้พวกเราตรวจสอบเอกสาร โดยอ้างว่าเอกสารยังไม่ผ่าน ครม. ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งที่ได้มีการทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ทั้งที่พวกเราได้พยายามประสานงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อผิดผาดดังกล่าว แต่กลับไม่ได้รับการตอบเสนอแต่อย่างใด

“พวกเราจึงขอประนามและขอไว้อาลัยในการปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน

สมัชชาคนจน
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

www.เราไม่ทิ้งกัน.com คลัง เผย รอบจ่ายเงินเดือนสุดท้าย มิถุนายน โอนรวดเดียว 15,000 บาท

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในช่วงเดือนสุดท้าย มิถุนายน ผู้ผ่านเกณฑ์โครงการมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 เป็นเงิน 5,000 บาท

หมอธีระ วอนอย่าโทษรัฐใช้ยาแรงเรื่อง โควิด 19 วอนอย่าเพิ่งแตะเรื่องท่องเที่ยว

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้มาตรการล็อคดาวน์ของรัฐบาล

จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ เปิดชายหาด ทั่วทั้งจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. นี้

จังหวัดเพชรบุรี มีคำสั่ง เปิดชายหาด ทั่วทั้งจังหวัดในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ พร้อมมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

มิ่งขวัญ สับแหลก “ชิมช้อปใช้” เป็นการเอาเงินรัฐให้เจ้าสัว เตือนอย่าใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ไปโปะงานที่ล้มเหลว

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวในระหว่างการอภิปรายพ.ร.ก.เงินกู้พื่อแก้ปัญหาเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาด

สุดารัตน์ ชี้ เงิน 1.9 ล้านล้าน คือน้ำมันถังสุดท้าย พร้อมเสนอ 3 แนวทางใช้งบให้เกิดประโยชน์

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟสบุคระบุว่า “เงิน1.9 ล้านล้าน คือน้ำมันถังสุดท้าย ที่จะใช้ #รีสตาร์ทเครื่องยนต์ประเทศไทย