ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ความว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 9 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 วรรคสอง (ค) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(ค) ทุกรูปแบบต้องมีจ านวนราษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่างของจ านวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบของอัตราค่าเฉลี่ยราษฎรหนึ่งเขต ยกเว้นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นหรือมีข้อจำกัดต้องระบุเหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจ ากัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 232 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “ข้อ 232 ในการเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ การดำเนินการตามข้อ 13 วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประกอบด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่งคน ดังนี้ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้แทนเทศบาลนคร ผู้แทนเทศบาลเมือง ผู้แทนเทศบาลตำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น และในการประชุมของคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าวที่ Bright Today

มาได้ไง! ฮ. สำนักงานตำรวจ โผล่ วัดไอ้ไข่ แก้บนประทัด 3 ล้านนัด

ฮ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โผล่ลงจอด แก้บน วัดไอ้ไข่ จ.นครศรีธรรมราช จุดประทัด 3 ล้านนัด ด้านชาวเน็ตจวกยับนี่มันทรัพย์สินราชการ

หมู่อาร์ม โวยไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังเปิดโปงเรื่องทุจริต ตอนนี้ถูกปลดจากกองทัพแล้ว

ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี หรือ หมู่อาร์ม เสมียนงบประมาณแผนกโครงการและงบประมาณกองแผน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพวุธทหารบก

ปารีณา ลั่น! วันนี้ดังกว่าเบลล่า หลังโดนมองว่าอยากได้ซีน

หลังจากที่เกิดประเด็นร้อนระอุในโลกโซเชียลที่ เอ๋ ปารีณา ไกรคุปต์ โพสต์กระหน่ำ กรณีวิวาทกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ถึงขั้นออกโรงจะฟ้องกันเลยก็ว่าได้

รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ โควิด19 เพิ่ม 8,726 ราย ยอดรวม ทะลุ 4.9 แสนราย

รัสเซียตรวจพบผู้ติดเชื้อ โควิด19 เพิ่ม 8,726 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้ยอดผู้ป่วยในประเทศรวมอยู่ที่ 449,834 ราย

ช่อ พรรณิการ์ ชี้อุ้ม วันเฉลิม ไม่ใช่รายสุดท้าย ฝากถามถึงพ.ร.บ.ซ้อมทรมาน

ช่อ พรรณิการ์ ชี้บุคคลอุ้ม วันเฉลิม ไม่ใช่รายสุดท้าย พร้อมทวงถามรัฐบาลเมื่อไหร่พ.ร.บ.ซ้อมทรมาน/บังคับสูญหายจะเข้าสภา 6 มิ.ย. 63