สธ. เน้นบริหารจัดการเชิงรุก ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2563 ระหว่างรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกอง/สำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด ให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน

นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) มาอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนประจำปีเพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัด ให้มีการพัฒนาระบบสุขภาพที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุก ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี 17 โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่ โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และอสม. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ การป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กัญชาทางการแพทย์ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ องค์กรคุณภาพ โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข Smart Hospital การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์อาทิ Smart Hospital กัญชาทางการแพทย์

สำหรับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานจะช่วยให้รู้เป้าหมายในการทำงานร่วมกัน มาตรการในแต่ละแผนงาน/โครงการ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนและการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ สร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน

อึ้ง! พบ นาเดีย เสือติดโควิด ในสวนสัตว์บรองซ์ นิวยอร์ก

ข่าว นาเดีย เสือติดโควิด ถูกแจ้งโดย เจ้าหน้าที่จากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือ WCS โดย นาเดีย เสือโคร่งเพศตัวเมีย พันธุ์มาลายัน วัย 4 ขวบ

หรูพอไหม? กทม.เล็งใช้ โรงแรมเดอะบาซาร์ กักตัว โควิด19 ผู้มาจากต่างประเทศ

โรงแรมเดอะบาซาร์ รายงานข่าวแจ้งว่า นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Local Quarantine

6 เมษายน 2563 วันจักรี ขึ้นทางด่วนฟรี 1 วัน 01.00 – 24.00 น.

ขึ้นทางด่วนฟรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ขึ้นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

‘รองฯต่อ’ เดือด!! ลั่น’พวกมึงยังรวยไม่พอเหรอ’ หลังรู้มีผู้กักตุน หน้ากากN95 เพื่อโก่งราคา

หน้ากากN95 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.63 พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(รองผบช.ก.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจ Torsak Sukvimol