ปปง. สั่ง ยึดทรัพย์ 174 ล้าน บริษัท หลอกจ้างกดไลค์ – แชร์ลูกโซ่ Nice Review

แชร์ลูกโซ่ Nice Review สํานักงาน ปปง. ประกาศ ยึดทรัพย์ บ. เอนเนอร์จี ดีดักชั่น-ณรงค์ อินลี หลอก จ้างกดไลก์กดแชร์ แต่ไม่จ่ายค่าจ้าง และเป็นต้นตอ แชร์ลูกโซ่ Nice Review

รายงานข่าวจากสำนักข่าวอิศรา แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.175/2562 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ของ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จํากัด และนายณรงค์ อินลี ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงประชาชน รวมทรัพย์สิน 35 รายการ รวมราคาทั้งสิ้น 174,362,095.45 บาท เงินสกุลต่างประเทศ ธนบัตรสิงคโปร์ 9,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และธนบัตรสหรัฐอเมริกา จำนวน 18,800 ดอลล่าร์ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด รวม 35 รายการ ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2 คันในชื่อ นายณรงค์ อินลี ,เงินสด ธนบัตรไทย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา 3 รายการ ในชื่อ นายณรงค์ อินลี,นาฬิกา และกระเป๋า 2 รายการ ในชื่อ นายณรงค์ อินลี ,สิทธิเรียกร้องหนี้เงินกู้ที่มีต่อนายหาญ ฮะยีบีลัง, บัญชีเงินฝาก 9 บัญชีในชื่อ นายณรงค์ อินลี ,เงินในบัญชีกองทุน 3 บัญชีในชื่อ นายณรงค์ อินลี ,ที่ดินตามโฉนด 1 แปลงในชื่อ นายณรงค์ อินรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในชื่อ น.ส.ยุพาภรณ์ ปัททุมรถมอเตอร์ไซค์ในชื่อ นายคณิต อินลีรถมอเตอร์ไซค์ในชื่อ บริษัท ทีลิสซิ่ง จำกัดและนายหาญ ฮะยีบีลังบัญชีเงินฝาก 2 บัญชีในชื่อ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัดบัญชีเงินฝาก 1 บัญชีในชื่อ บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น จำกัดบัญชีเงินฝาก 1 บัญชีในชื่อนายคณิต อินลีบัญชีเงินฝาก 3 บัญชีในชื่อ น.ส.ยุพาภรณ์ ปัททุมบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี น.ส.กัญญาณี อบมาที่ดินตามโฉนด 1 แปลงในชื่อ น.ส.วิมลวรรณ ยันมะเริง หรือ น.ส.เฌออัณณ์ จิรวัฒน์ธญ์ที่ดินตามโฉนด 1 แปลงในชื่อ น.ส.พจนืย์ ชาวกรุงเก่า หรือ น.ส.พิมพ์ลภัทร ภักดีจิตรผล

คำสั่งของ ปปง.ระบุว่าด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากสถานีตํารวจ นครบาลโคกคราม ตามหนังสือที่ ตช 0015(บก.น.2.)4(ส.308)/4851 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เสนอตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จํากัด ผู้ต้องหาที่ 1 และนายณรงค์ อินลี ผู้ต้องหาที่ 2 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน กล่าวคือ เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้เสียหายได้พบเห็นโฆษณาของบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จํากัด ประกาศรับจ้างให้ทํางานโดยมีหน้าที่กดไลค์กดแชร์สินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตามที่บริษัท กําหนดซึ่งผู้สนใจจะต้องสมัครรหัสเข้าใช้งานเว็บไซต์ https://www.nicereview.asia/home/index.html โดยมีการเรียกเก็บเงินค่าประกันการทํางานก่อนการทําสัญญาจ้างงาน และมีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทว่าจะให้ค่าจ้างในอัตราที่เพิ่มขึ้น หากผู้สมัครจ่ายค่าประกันการทํางานในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทํางานในอัตราที่สูง โดยบริษัทจะมีการกําหนดงานให้ทําผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ผู้สมัครมีหน้าที่ทําตามที่บริษัทกําหนดแล้ว จะได้รับค่าจ้างทํางานเป็นรายวัน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้สมัครและทําสัญญากับบริษัทดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

เมื่อทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้แจกแจงงานให้ทําผ่านทางเว็บไซต์ ผู้เสียหายได้ทํางาน ตามที่บริษัทแจกแจงและได้มีการถอนเงินค่าจ้างทํางานเรื่อยมา โดยในการถอนเงินค่าจ้างทํางานในแต่ละครั้ง ระบบจะทําการจ่ายเงินภายใน 7 วันทําการ ต่อมาบริษัทมีการจ่ายเงินให้ล่าช้าและมีการเพิ่มวันดําเนินการ ในการจ่ายเงินขึ้นเรื่อย ๆ จาก 7 วัน เป็น 14 วัน หรือเกินกว่านั้น และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้มีผู้เสียหายบางส่วนเดินทางมายังบริษัทเพื่อทําการยกเลิกสัญญาและขอคืนเงินประกันการทํางาน แต่บริษัทไม่ยอมคืนเงินประกันการทํางานให้แก่ผู้สมัครและได้ปิดบริษัทหลบหนีไป ผู้เสียหาย จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลโคกคราม เป็นคดีอาญาที่ 1525/2562 พนักงานสอบสวนได้ขอให้ศาลอาญาออกหมายจับ ตามหมายจับที่ 1720/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เจ้าพนักงานตํารวจได้จับกุมตัวนายณรงค์ อินลี ได้ และพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา นายณรงค์ อินลี ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกง ประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จํากัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าวในการนี้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. 582/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รายบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จํากัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จํากัด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทําอัน เข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน ฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้ง จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 35 รายการ พร้อมดอกผล

และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและสิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องประดับ และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สิน ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดําเนินการ ทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการ ออกคําสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว

เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดําเนินการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคําสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สํานักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท เอนเนอร์จี ดีตักชั่น จํากัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทําความผิดและอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว จํานวน 35 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคําสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จํานวน 10 รายการ ได้แก่ รายการที่ 1 ถึงรายการที่ 10 นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีคําสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จํานวน 25 รายการ ได้แก่ รายการที่ 11 ถึงรายการที่ 35 นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563

โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัตปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคําสั่งนี้ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จํากัด จดทะเบียนวันที่ 3 กันยายน 2556 ทุน 1 ล้านบาท 5 ก.ย.2561 เพิ่มเป็น 100 ล้านบาท ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์ ให้คำปรึกษาและบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่ตั้งเลขที่ 388/86 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งสำนักบัญชีเลขที่ 466/31 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายณรงค์ อินลี เป็นกรรมการ และ ถือหุ้นใหญ่ 700,000 หุ้น (70%) บริษัท ริช คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด รายละ 150,000 หุ้น (รายละ 15%) แจ้งผลประกอบการล่าสุด รอบปี 2560 รายได้ 2,980,736.39 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,014,479.05 บาท สินทรัพย์ 290,954.78 บาท หนี้สิน 1,740,516.27บาท ขาดทุนสะสม 2,449,561.49 บาทบริษัท ริช คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ทุน 1 ล้านบาท ให้บริการโทรศัพท์ (ภายในประเทศและต่างประเทศ) และจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ที่ตั้งเลขที่ 1518/2 ซอยสุขุมวิท 48/3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ อินลี ถือหุ้นใหญ่ 51% นางสุพัตรา จิรพนาสม นายปริญญา จิรพนาสม นายวีรวัต จิรพนาสม ร่วมกันถือหุ้น มีสถานะเป็นบริษัทร้าง นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561

ขอบคุณข้อมูลจาก www.isranews.org

คนก็สวย บรรยากาศก็ดี กับ นุ่น วรนุช แซ่บทามกลางหุบเขา อินสวิตเซอร์แลนด์

อิจฉามากแม่กับนางเอกหน้าสวย นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี ที่กำลังกลับมามีผลงานด้านการแสดงอีกครั้ง กับละครความรักวุ่นๆเรื่อง วุ่นรักนักข่าว ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้

ครอบครัวก้อยเลี้ยงต้อนรับ พี่ตูน บอดี้สแลม บอกเลยบรรยากาศ เห็นแล้วต้องยิ้มตาม

หลังจากมีโมเมนต์ขอแต่งงานจนสาวๆตาลุกวาวอิจฉากันทั้งประเทศ สำหรับคู่ของ พี่ตูน บอดี้สแลม และ ก้อย รัชวิน ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 10 ปี ก็พร้อมลั่นระฆังวิวาห์

“ปวิน” อธิบายชัด! นักธุรกิจให้ พรรคการเมืองกู้เงิน มันคือผลประโยชน์ทับซ้อน

พรรคการเมืองกู้เงิน | วันที่ (21 ก.พ.) นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

“ แม่ยก ปชป. ”เผย 5 ข้อบางพรรคทำได้ บางพรรคห้าม! ทิ้งคำถามยุคนี้หนักกว่ายุคทักษิณ ?

แม่ยก ปชป. | วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางกาญจนี วัลยะเสวี แกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบ แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก