ด่วน!ผู้ว่าฯ ราชบุรี ประกาศคุมเข็ม โควิด-19 ห้ามข้าราชการไป 11 ประเทศ

โควิด-19 (27 ก.พ.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสายวันนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งที่ได้ลงนาม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผ่านหน้า facebook ส่วนตัว ชื่อ ชยาวุธ จันทร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

พร้อมระบุข้อความว่า “จว.ราชบุรี ออกประกาศขอความร่วมมือจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท งดเดินทางไปประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid-19 จำนวน 11 ประเทศ และประเทศที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการรับและแพร่เชื้อดังกล่าว เนื่องจากข้าราชการทุกหน่วยมีหน้าที่ติดต่อกับประชาชน หากมีการเดินทางไปสถานที่ๆมีความเสี่ยงสูง อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดต่อพี่น้องประชาชนที่มารับบริการ

ทั้งนี้ หากข้าราชการรายใดมีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง ให้ขออนุญาตต่อ ผวจ. เป็นรายๆไป อนึ่ง ประกาศนี้ไม่รวมถึงประชาชนทั่วไป ท่านยังสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ตามปกติ แต่ขอให้พึงระมัดระวังการติดเชื้อด้วย หากทบทวนได้ควรจะทบทวนเลื่อนหรืองดเดินทาง”

โดยหนังสือประกาศจังหวัดราชบุรี ฉบับดังกล่าว ระบุสาระสำคัญว่า “ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 , COVID-19) ตามที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า บัดนี้มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วเป็นจำนวนมากและโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก จังหวัดราชบุรีจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เป็นมาตรการในการป้องกันและฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบการแพระบาดในจังหวัดราชบุรี แต่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1.ผู้ที่มีอาการไข้ไอ จามน้ำมูก เจ็บคอ ต้องใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และทำความสะอาดมือย่างเสมอด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือ ลางมือด้วยน้ำบู่ โดยเฉพาะมือปนเปื้อนสิ่งคัดพลั่ง

2.ผู้ที่ไม่มีอาการ แนะนำให้ลงมือด้วยแอลกอฮอล์จลบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนสัมผัสบริเวณตา จมูก หรือ ใบหน้า และควรสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) เมื่อปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น

ข้อ 2 ไม่อนุมัติหรือนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภท ลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ (1) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

(2) สาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) เขตบริหารพิเศษมาเก๊แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(4) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(5) ประเทศญี่ปุ่น
(6) ประเทศไต้หวัน
(7) ประเทศมาเลเซีย
(8) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(9) สาธารณรัฐสิงคโปร์
(10) ประเทศอิตาลี
(11) ประเทศอิหร่าน
และ (12) ประทศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 3. กรณีได้รับอนุติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยง ดังกล่าวอยู่ก่อนวันประกาศนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไป (กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)

ข้อ 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางหรือเดินทางด้วยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัวที่กลับมาถึงประเทศไทยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้ดำเนินการ ดังนี้

  • หากไม่มีอาการผิดปกติ ให้ใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ล้างมือบ่อยๆสังเกตอาการตนเอง ควรงดออกไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และให้ลาหยุดงาน 7 วัน หลังครบ 7 วัน ถ้าไม่มีอาการผิดปกติให้สามารถกลับมาทำงานได้ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและให้รายงานอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจทุกวัน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบจนครบ 14 วัน หลังเดินทางกลับ หากอาการปกติจึงสามารถมาทำงานได้ตามปกติ
  • หากมีอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ

ข้อ 5. ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และถือ ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด
ข้อ 6. ให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “ลฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลงนาม นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าว ได้สอบถามไปยัง นายชยา วุธจันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ถึงเรื่องการออกคำสั่งดังกล่าว ทราบว่า หลังจากที่สถานการณ์เรื่องการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส covid-19 ยังน่าเป็นห่วง ซึ่งทางจังหวัดราชบุรี ได้เตรียมรับมือไว้ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีข่าว โดยการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน มีการขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันระวังการแพร่การและการรับเชื้อด้วยการป้องกัน การใส่หน้ากากอนามัย หรือ การหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง และส่วนที่สำคัญคือข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้าง จะต้องบริการประชาชนอยู่ตลอด จึงได้ขอความร่วมมือกับข้าราชการทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้า ขอให้งดที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ และ ประเทศที่ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศ เพื่อเป็นการป้องกันการไปรับเชื้อและมาแพร่กระจายสู่ประชาชนที่มาใช้บริการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ย้ำว่า หากข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้มาขออนุญาตที่ผู้ว่าฯ โดยตรงเป็นรายๆไป ในส่วนของประชาชน ทางจังหวัดไม่ได้ห้ามสามารถเดินทางไปได้ตามปกติ แต่ขอให้ มีการระมัดระวังตัวในการการติดเชื้อด้วย ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน แต่หากทบทวนได้ควรจะทบทวนเลื่อนหรืองดเดินทาง ไปก่อนในระยะนี้