ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก สารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดราชบุรี ตอนที่ 3

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดราชบุรี : สารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ตอนที่ 3 ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

ราชบุรี จังหวัดที่ได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งโอ่งมังกร ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และคุณค่าของทรัพย์ใน “ดิน” พื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีความอุดมไปด้วยแร่ธาตุ เพราะลักษณะดินเป็นดินตะกอนที่ทับถมกันเป็นเวลานานจากการไหลผ่านของแม่น้ำ“ดินดี น้ำอุดม” ไม่เพียงเอื้อต่อการรังสรรค์งานศิลปะอัตลักษณ์ของราชบุรีเท่านั้น แต่ได้หนุนเสริมในเรื่องการเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว์ของจังหวัดได้เป็นอย่างดี อาทิ การเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมอันดับหนึ่งของประเทศในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหอมหวาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั่วโลก

และพืชไร่อย่างสับปะรดหวานบ้านคาทั้งในรูปแบบของผลสดและบรรจุกระป๋อง ก็ยังนำมาซึ่งชื่อเสียงความหวาน กรอบ อร่อย จนสามารถเป็นฐานการผลิตและส่งออกอันดับต้นๆของประเทศด้านการปศุสัตว์ จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกื้อหนุนในเรื่องการทำปศุสัตว์หลากหลายชนิด ดังเช่นการมีฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ การเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและจำหน่ายปลาสวยงามมากที่สุดในประเทศ

นอกจากนี้รายได้กว่า 4 พันล้านบาทต่อปี ก็มาจากการทำประมงบนบก อย่างการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาว และสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกมากมาย และสิ่งบ่งชี้สำคัญด้านการเป็นจุดยุทธศาสตร์การทำอุตสากรรมเกษตรและการส่งออกของจังหวัดราชบุรี นั่นก็คือ การทำฟาร์มสุกรมากที่สุดในประเทศ มิใช่เพียงความอุดมสมบูรณ์ของทัพยากรดินและน้ำเท่านั้น แต่ราชบุรียังเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม และการเป็นเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมาย ด้วยปัจจัยเกื้อกูลทั้งหมดนี้ จึงส่งผลให้ราชบุรีเป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการส่งออกอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งเป็นศักยภาพสำคัญของจังหวัดให้สามารถเพิ่มรายได้ และส่งออกไปได้มากขึ้นเพื่อการเพิ่มมูลค่า GPP ของจังหวัด