ทช. ร่วมกับ จ.ระยอง จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น ความต้องการในด้านการบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย แต่เนื่องจากทรัพยากรบางประเภทมีอยู่อย่างจำกัด เช่น ที่ดิน ป่าไม้ สินแร่ ถ่านหิน น้ำมัน ฯลฯ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้โดยง่าย แต่การปลูกทดแทนต้องรอเวลาและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษาทำนุบำรุง ดังนั้นปลายปี พ.ศ.2528 รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรชนิดอื่นๆ และเพื่อให้ส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ป่าไม้ได้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือ การตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาใช้อย่างขาดแผนการดูแลบำรุงรักษาและปลูกทดแทน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะหน่วยภายใต้กำกับการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 10 ล้านต้น พร้อมทั้งปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมที่พิจารณาคัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก และเป็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และปลูกต้นไม้ในใจคน รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน รวมถึงลดภาวะโลกร้อน สำหรับการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น มีวิธีที่จะบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ดี ซึ่งหนึ่งในนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นป่าบกหรือป่าชายเลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชายเลนที่เสมือนโรงฟอกอากาศ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าไม้ชนิดอื่นๆ กรม ทช. จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างโรงฟอกอากาศให้กับจังหวัดระยอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอันสมบูรณ์ที่จะส่งผลไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งด้านการทำประมงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรู้สึกรักและหวงแหนป่าชายเลนที่เป็นสมบัติอันล้ำค่า ร่วมกันรักษาไว้อย่างยั่งยืนสืบไป
นายจตุพร กล่าวต่อว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 กำหนดให้ทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) จึงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าชายเลน ภายใต้ชื่องาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีว่าที่ ร้อยตรี​ พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์​ นันตะวงษ์​ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน​ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า​ 1,000​ คน​ ณ บริเวณ หมู่ 4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ 10 ไร่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,000 ต้น และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย
ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน
กรม ทช. จึงร่วมมือกับจังหวัดระยองและหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความรักและความหวงแหนให้มีต่อทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมทั้งร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมลงให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกพันธุ์ไม้มีค่าของท้องถิ่นให้มีมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะที่เป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่กรม ทช. ได้มุ่งมั่นป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผ่านปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน จากการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าที่ผิดกฎหมาย เพราะป่าชายเลนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของชายฝั่งทะเล ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองอีกด้วย