มท.1 มอบนโยบาย One plan แผนหลักแก้จนครั้งใหญ่

16 ส.ค. 2562 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงมอบนโยบายในหัวข้อเรื่อง “กระทรวงมหาดไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” แก่เหล่าข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยบรรยายสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล สร้าง One plan เพื่อยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแผนหลักเพียงแผนเดียว โดยเน้นการมีส่วนร่วมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้กระทรวงบริหารงานภาครัฐ ยึดหลักยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยการมอบแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและตำบลครั้งนี้ มีประเด็นที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 3 ด้าน คือ ด้านความมั่งคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ในด้านความมั่นคง มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 878 อำเภอ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการขยะ มีจิตอาสา เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า สะท้อนภูมิปัญญา การสนับสนุน OTOP Authentic Thai Taste เพื่อยกระดับและให้การยอมรับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มสู่การสร้างมาตรฐานที่เป็นสากล และ OTOP Academy สอนพื้นฐานการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้มีความเป็นอัตลักษณ์ มีการส่งเสริมมาตรฐานด้านต่างๆ อาทิ อย. มผช. GI เป็นต้น รวมไปถึงการ Mix & Match เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 176,622 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้ประกอบการกว่า 84,346 กลุ่ม อีกทั้งมีรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราเติบโตกว่า 23,000 ล้านบาท

และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (Local Economy) เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการแปรรูปจากเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในชนบททั่วประเทศ มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน แก้หนี้สินครัวเรือน และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น