รองนายกรัฐมนตรี นำเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”

รองนายกรัฐมนตรี นำเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”
พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อดี และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลลูม ชั้น4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” และ ปาฐกถาในหัวข้อ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วม
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ประชาชน ในการเสพสื่อ และการใช้สื่อโซเชียล อย่างรู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณ โดยมุ่งส่งเสริม ให้คนไทยทุกคน มีความตระหนักรู้ เข้าใจถึงผลกระทบ จากการเสนอข่าว หรือ เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อความรู้สึก การรับรู้ของสังคม รวมถึงกระทบต่อ ความเชื่อมั่น จากนานาประเทศ ที่มีต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แห่งชาติ จึงผลักดัน ให้เกิดกฎหมาย เพื่อการพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ มีเนื้อหาที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ จนมีพระราชบัญญัติ กองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 เกิดขึ้น และมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีหน้าที่ในการสนับสนุน สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ทุกคน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมที่เข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ โดยสร้างการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ทุกระดับ และทั่วทุกภูมิภาค
พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวด้วยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังในการประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุน ให้ขยายวงกว้างในสังคมไทย รวมทั้งการยกย่อง เชิดชูเกียรติ การผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสื่อและสร้างการรับรู้ ต่อบทบาทหน้าที่ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ โดยภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม พร้อมจัด ให้มีพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 26ผลงานจาก 23 องค์กร อาทิ มูลนิธิคนตาบอดไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เป็นต้น และผลงานสื่อสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลิตโดย สถานเอกอัครราชทูต 5องค์กร ได้แก่ ญี่ปุ่น มอลต้า สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ ฮังการี โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และพิธี มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้ได้รับ การเสนอผลงาน เข้าพิจารณา ยกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลงานสื่อสร้างสรรค์ เชื่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลิตโดย สถานเอกอัครราชทูต และ คณะกรรมการ ตัดสินผลงาน สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี รมว.วธ. เป็นประธาน
นอกจากนี้ มีนิทรรศการ และการแสดง ผลงาน ด้านสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายสื่อปลอดภัยฯ 30 บูธ การเผยแพร่ยุทธศาตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งการเสวนา ของกลุ่มเยาวชน องค์กรสื่อ และเครือข่าย 5 ห้อง ได้แก่ 1.ห้องนิเวศสื่อ 2. ห้องเฝ้าระวังสื่อ 3. ห้องแรงบันดาลใจจากสื่อ 4. ห้องรวมพลังสร้างสื่อดี 5.ห้องเสียงเยาวชน รวมพลังรู้ทันสื่อ ซึ่งจากการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะทำให้การพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขยายไปสู่วงกว้าง ก่อให้เกิดผล เป็นรูปธรรมชัดเจน ทำให้คนไทย ตระหนักถึงความสำคัญ การรู้เท่าทันสื่อ และร่วมกันขับเคลื่อน ประเทศไทย สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นท่ามกลางความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ในยุคประเทศไทย 4.0

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

รู้หรือไม่?? โปรตีนจากพืช 4 ชนิดนี้ ตีต่อร่างกาย ใครทานน้อย หาทานเสริมด่วน!

อย่ามองขามโปรตีนจากพืชไป รู้หรือไม่?? โปรตีนจากพืช 4 ชนิดนี้ ตีต่อร่างกาย ใครทานน้อย หาทานเสริมด่วน! เสริมสร้างร่างกานที่สมบูรณ์

กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ ถึง 17 พ.ค. หลังยอดติดเชื้อยังพุ่งสูงกว่าเกณฑ์

กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ — หลังยอดติดเชื้อยังพุ่งสูงกว่าเกณฑ์ กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ ถึง 17 พฤษภาคมนี้

ตายปริศนา? เจอหนุ่มสักยันต์ทั้งตัว เสียชีวิตในท่าขัดสมาธิ คาห้อง เด็กวัด โคราช

ตายปริศนา? พบร่างผู้ชีวิตคาห้อง เด็กวัด ที่โคราช เป็นหนุ่มสักยันต์ทั้งตัว เปลือยกายขัดสมาธิตายปริศนา ส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากห้อง

Moderna วัคซีนทางเลือก ใหม่ของไทย มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เช็คเลย!

Moderna วัคซีนทางเลือก — อีกทางเลือกใหม่ของไทย ราคาอยู่ที่ 2 เข็ม 3,000 บาท ผลข้างเคียงน้อย ประสิทธิภาพการป้องกันสูง

คลัสเตอร์หัวหิน โผล่อีก! แรงงานเมียนมาติดเชื้อครึ่งโรงงาน หยุดผลิตสับปะรด

คลัสเตอร์หัวหิน โผล่อีกมีผู้ติดเชื้อ 112 ราย พบเป็น แรงงานเมียนมาติดเชื้อครึ่งโรงงาน ล่าสุดสั่งปิดโรงงานสับปะรดแล้ว

จากหัวใจ! คูเปอร์-ปอย ขอบคุณแฟนคลับ #mypepo อยู่ข้างกันมาครบ1ปี

เรียกได้ว่าเป็นแรงใจในการทำงานของสองหนุ่ม คูเปอร์-ปอย หรือ “คูเปอร์-ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา” และ “ปอย-กฤษณพงศ์ สุนทรชัชเวช”