Education

หัตถศิลป์ถิ่นสยาม

สารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจาก ศ.ศ.ป. เพื่อสะท้อนภาพวิถีชีวิตชุมชน
การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  และเป็นต้นแบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดตามได้ทาง Bright TV ช่อง 20

รายการย้อนหลังทั้งหมด