กัลยาณี ณ ป้อมเพ็ชร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปลดบุคคล นามสกุลดัง ณ ป้อมเพ็ชร์ จากล้มละลาย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย ระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศ