การดูแลปฐมพยาบาล

วิธีการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อ กล้ามเนื้อฉีก

ดูแลอย่างไรเมื่อ กล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้อ ฉีก ภาวะที่เกิดจากกล้ามเนื้อถูกใช้งานหรือยืดตัวจนเกิดกำลังจนไปไปจนกระทั่งฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อนั้นๆ