การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562

ประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ” การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 “

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม การติดตามและประเมินการปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562