การพัฒนาประเทศไทย

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ดำเนินการอย่างมีแบบแผน มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ และเน้นก […]