การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ประกาศ 7คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ

ไซเบอร์แห่งชาติ วันที่ 3 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง