การออมเงิน

ผลวิจัยพบ คนไทยกว่า 12 ล้านคน มี บัญชีเงินฝาก ไม่ถึง 500 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ส่องพฤติกรรมการออมของคนไทย ผ่านข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกว่า 80 ล้านบัญชีของ DPA (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก)