Tag: การเลือกตั้ง

ผู้ว่า กทม.

บ้านสมเด็จโพลล์เผย คนกรุงเกินครึ่งอยากเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.

01 สิงหาคม 2562

ผลสำรวจประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 64.5%อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในปี2562 อีกทั้งบอกอยากได้ผู้ว่าฯที่ทำงานได้ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,218 กลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Ya …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ