กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กสทช. ออก กฎหมายโดรน ใหม่ ผู้ครอบครองต้องลงทะเบียนภายใน 30 วัน

กสทช. ออก กฎหมายโดรน ใหม่ ผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครองมีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียนโดรนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ครอบครองเครื่อง