ขนส่งมวลชน

กรมอนามัย ออกประกาศคุม ขนส่งสาธารณะ ลดเสี่ยง โควิด19

โควิด19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019