ข้อมูลส่วนบุคคล

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดหน่วยงาน-กิจการ ไม่อยู่ภายใต้บังคับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติ