คืนยศ

โปรดเกล้าฯ คืนยศ-เครื่องราชฯ ธารินี รอดสน ข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ธารินี รอดสน และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเกล้า ข้าราชการในพระองค์