คืนสิทธิผู้ประกันตน

“ประกันสังคม” เร่งผู้ประกันตนยื่นคำขอคืนสิทธิ์ตามมาตรา 39

สำนักงานประกันสังคม เร่งให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจำนวน 777,228 แสนราย ติดต่อยื่นคำขอคืนสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ 6 กรณี คือ เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร และชราภาพ