คืนเงินประกันสังคม

ชี้แจง! คืนเงินประกันสังคม กรณีนายจ้าง และผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเกิน

คืนเงินประกันสังคม จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33

ราชกิจจานุเบกษา ประกันสังคม ออกระเบียบขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกิน ต้องชำระคืน

ราชกิจจานุเบกษา เลขาฯ สำนักงานประกันสังคม ลงนามระเบียบการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน ฉบับที่ 2 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข

เฮ! คืนเงินประกันสังคม ลูกจ้าง มาตรา33 (มี.ค. – พ.ค. 63)

หน่วยงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คืนเงินประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือเยียวยา นายจ้าง และลูกจ้าง โดยกำหนดให้นายจ้าง และลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33