ค่ายพหลโยธิน

ราชกิจจานุเบกษา แจ้งโปรดเกล้าฯพระราชทาน เปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร 2 แห่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ทรงพระกรุณา