ชุมชนต้องเที่ยว

กรมพัฒนาชุมชน เปิดตัว ‘ชุมชนต้องเที่ยว’ พร้อมรองรับด้วย Airbnb ด้านที่พักและการท่องเที่ยว

ชุมชนต้องเที่ยว คือการจัดการท่องเที่ยวเชิงเสร้างสรรค์ ให้กับ ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น และชุมชนท่องเที่ยว OTOP