ฐานะการเงินไทย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสมล่าสุด 1.069 ล้านล้านบาท

วันที่ 14 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคาร