ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

มติสว.เคาะ ณัฐจักร -สุชาติ นั่ง กรรมการป.ป.ช.

กรรมการป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกัน