ด่านศุลกากรมุกดาหาร

ฝังกลบทำลายซากลูกหมูกี้แช่แข็ง900ตัว  ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย

ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ มุกดาหาร ร่วม ศูลกากร ขุดหลุมฝังกลบซากลูกหมูกี้แช่แข็ง 900 ตัวหลังเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายร่วมทำการจับยึดก่อนส่งให้ด่านศูลกากรดำเนินการตามกฎหมายก่อนส่งให้ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศร่วมฝังกลบทำลายทิ้ง