ถอดยศ

ถอดยศ – เรียกคืนเครื่องราชฯ “เชาวริน ลัทธศักย์ศิริ”

ร้อยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักย์ศิริ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากกระทําความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชน

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 10 ราย

ถอดยศตำรวจ — กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตํารวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ ให้ไล่ออกและถอดยศ “พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา” พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ไล่ออกและถอดยศ “พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา” พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

“ราชกิจจาฯ” โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “จุมพล”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งโปรดเกล้าฯ ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุมพล มั่นหมาย” ฐานกระทำผิดวินัย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผ […]