ถอดยศทหาร

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อดีตข้าราชการ 5 ราย

ถอดยศทหาร — เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่คล้ายคลึงกัน 4 ฉบับ เรื่อง พระราชทาน

โปรดเกล้าฯ ปลด ‘พล.อ.ต.ชิดพงศ์ ทองกุม’ พ้นผู้ช่วยหัวหน้า สนง.ฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ