ถอดยศทหาร

โปรดเกล้าฯ ปลด ‘พล.อ.ต.ชิดพงศ์ ทองกุม’ พ้นผู้ช่วยหัวหน้า สนง.ฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ