นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนด เลือกตั้งท้องถิ่น ภายใน 60 วัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด