นายทหารสัญญาบัตร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ มีรายละเอียด ดังนี้