นิทรรศการกรมการพัฒนาชุมชน

นายกฯ ชื่นชม นิทรรศการกรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำแนวทางพระราชดำริ “ปลูกพืชผักสวนครัว”

นายกฯชื่นชม นิทรรศการกรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำแนวทางพระราชดำริ “ปลูกพืชผักสวนครัว” และ “โคก หนอง นา” เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก