ประกาศระเบียบกกต.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ความว่า